Arbejde tilgås med 725 kr. pr. time + moms.

Betaling

Betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt.
Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber fra forfaldsdato en månedlig rente på den til enhver tid gældende procesrente ved fakturering til private og 2% til erhvervskunder pr. påbegyndt måned.
Eventuelle rabatter angivet i fakturaen bortfalder ved betaling efter forfaldsdato.

Eksterne ydelser

Certificeret brandrådgiver/statiker, ingeniør, geotekniske undersøgelser, energimærkninger, byggetilladelse samt evt. gebyr og afgift for samme.

Ansvars- og forsikringsforhold

Beløbsmæssig begrænsning af Levbyg ApS' ansvar: Uagtet, at Levbyg ApS’ ydelser udføres i henhold til ABR 89, pkt 6.2.2., er ansvaret direkte eller indirekte til enhver tid beløbsmæssigt begrænset til det mellem parterne aftalte rådgivningshonorar.

Ophavsret

LevByg ApS har fuld ejendomsret på alt tegningsmateriale i alle faser, indtil fuld og endelig betaling er modtaget og registreret. Modtaget tegningsmateriale må kun bruges én gang, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Ved brug af tegningsmateriale uden skriftligt samtykke, vil der blive faktureret med 10 % af den offentlige ejendomsvurdering.